Νεα

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες εισηγήσεις για επιστημονικά άρθρα που κάνουν αναφορά στη διερεύνηση και τα κοινωνικο-επιστημονικά θέματα και είναι σχετικά με τον πρόγραμμά μας

Chin, C., & Osborne, J. (2010). Supporting Argumentation Through Students’ Questions: Case Studies in Science Classrooms. Journal of the Learning Sciences, 19(2), 230–284. http://doi.org/10.1080/10508400903530036

Chinn, C. A., & Hmelo-Silver, C. E. (2002). Authentic inquiry: Introduction to the special section. Science Education, 86(2), 171–174. http://doi.org/10.1002/sce.10000

Chinn, C. A., & Malhotra, B. A. (2002). Epistemologically authentic inquiry in schools: A theoretical framework for evaluating inquiry tasks. Science Education, 86(2), 175–218. http://doi.org/10.1002/sce.10001

COLLINS, H. (2015). Can We Teach People What Science Is Really Like? Science Education, 99(6), 1049–1054. http://doi.org/10.1002/sce.21189

Commission, E., EACEA, Eurydice. (2012). Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy – 2011/12, 1–72.

Cuevas, P., Lee, O., Hart, J., & Deaktor, R. (2005). Improving science inquiry with elementary students of diverse backgrounds. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 337–357. http://doi.org/10.1002/tea.20053

Day, S. P., & Bryce, T. G. K. (2011). Does the Discussion of Socio‐Scientific Issues require a Paradigm Shift in Science Teachers’ Thinking? International Journal of Science Education, 33(12), 1675–1702. http://doi.org/10.1080/09500693.2010.519804

DeBoer, G. E. (2011). The globalization of science education. Journal of Research in Science Teaching, 48(6), 567–591. http://doi.org/10.1002/tea.20421

Dori, Y. J., Tal, R. T., & Tsaushu, M. (2003). Teaching biotechnology through case studies?can we improve higher order thinking skills of nonscience majors? Science Education, 87(6), 767–793. http://doi.org/10.1002/sce.10081

Eastwood, J. L., Sadler, T. D., Zeidler, D. L., Lewis, A., Amiri, L., & Applebaum, S. (2012). Contextualizing Nature of Science Instruction in Socioscientific Issues. International Journal of Science Education, 34(15), 2289–2315. http://doi.org/10.1080/09500693.2012.667582

Forbes, C. T., & Davis, E. A. (2007). Exploring preservice elementary teachers’ critique and adaptation of science curriculum materials in respect to socioscientific issues. Science & Education, 17(8-9), 829–854. http://doi.org/10.1007/s11191-007-9080-z