Hjelp, vi drukner! Den synkende øya


islandKiribati er en nasjon av 32 små, lave koralløyer som ligger spredt ut over et enormt havområde i Stillehavet. Myndighetene på øyene kjøpte nylig høytliggende landområder på Fiji for at befolkningen skal ha et sted å flytte til når havstigningen gjør det umulig å bo på Kiribati.

I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke data for å forutsi hvor mye havet vil stige, vurdere hvor stor usikkerhet det er i anslagene, og vurdere om klimaendringene skyldes menneskeskapt oppvarming. Hvis det er utslipp av klimagasser som er skyld i havstigningen, bør det da være de landene som forurenser mest som skal betale for å flytte øyboerne til trygge områder?

Læringsmål

 • Bruke kunnskap om klimaforandringer til å forklare hvorfor havet stiger
 • Gi en prognose over hvor mye havet vil stige, og anslå usikkerheten i prognosen
 • Vurdere vitenskapelig bevis for å avgjøre om klimaforandringene skyldes menneskelig aktivitet

Prøv ut opplegget

Aktuelle mål i læreplanen

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • Fenomener og stoffer; diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
 • Fenomener og stoffer; kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Kompetansemål etter 10. trinn:

 • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • Mangfold i naturen; observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Fenomener og stoffer; diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

 • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • Bærekraftig utvikling; undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Stråling og radioaktivitet; gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Tidsramme

Opplegget kan gjennomføres på 30 minutter eller utvides til 50 minutter.

Slik bruker du undervisningsopplegget

Oppstart Fortell at Kiribati har kjøpt land for at øyboerne skal ha et sted å rømme til. Forklar hvorfor havet stiger.

Kjerneaktivitet Lag en prognose for stigende vannstand på Kiribati.

Fellesøkt 1 Diskuter hvordan det stigende havnivået vil påvirke livet på Kiribati.

Videre fordypning Vurder de vitenskapelige bevisene og avgjør om menneskelig aktivitet har skylden for klimaendringene.

Fellesøkt 2 Ha avstemning om land som har skyld for klimaendringene skal betale for områdene øyboerne må flykte til,

Eksterne nettsider

Flytter 42 landsbyer på grunn av klimaendringene  Artikkel på nrk.no, november 2017

Landet mitt forsvinner   Intervju med presidenten på Kiribati i VG, september 2014

Kiribati video Video som forklarer utfordringene Kiribati vil stå overfor når havet stiger (engelsk).

Newspaper article Avisartikkel om at Kiribati kjøpr landområder på Fiji (engelsk).

Pictures of life on Kiribati Bilder som viser hvordan folk lever på Kiribati.

Intergovernmental panel on climate change (IPCC) Se f eks” summaries for policy makers.”