E-sigaretter


e cigarettes imageE-sigaretter ble utviklet i Kina for ca ti år siden og lansert som en mindre farlig måte å inhalere nikotin. E-sigaretter avgir damp i stedet for røyk, og derfor burde de gi langt mindre fare for mange kreftformer som er knyttet til sigarettrøyk.

I Norge har vi et generelt forbud mot import og salg av “nye former” for tobakks- og nikotinprodukter, som bl a omfatter e-sigaretter. Men det er  tillatt å importere dem privat som “tobakk-avvenningsprodukter”, og det antas at omtrent 50 000 personer i Norge bruker e-sigaretter ukentlig eller oftere. Og ironisk nok omfattes e-sigaretter ikke av røykeloven, slik at det er tillatt å bruke dem der vanlig røyking er forbudt!

I 2016 skal Norge innføre EUs nye tobakksdirektiv, og dermed må de norske lovene endres. Folkehelseinstituttet leverte derfor en rapport om helserisikoen ved e-sigarettbruk i april 2015. Rapporten konkluderer med at bruk av e-sigaretter gir en viss helserisiko både for brukeren og personer i nærheten – men risikoen er mindre enn ved tobakksrøyking, særlig når det gjelder kreft. Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt ut et høringsforslag hvor de foreslår at det skal bli lovlig å importere og selge e-sigaretter, på linje med vanlige sigaretter. Samtidig foreslås det at damping skal bli forbudt der det er forbudt å røyke i dag, for å beskytte folk mot “passiv damping” av nikotin.

I dette opplegget skal eleven først og fremst vurdere følgende: Hvis vi tillater damping der det ikke er lov til å røyke i dag, kan flere bli utsatt for nikotin gjennom “passiv damping”. På den annen side vil kanskje mange røykere erstatte livsfarlige sigaretter med langt mindre farlige e-sigaretter hvis de kan dampe innendørs. Så hva bør samfunnet velge?

Nedenfor finner du også linker til debattinnlegg, faglige rapporter og departementets høringsbrev slik at dere kan gå dypere inn i debatten rundt det nye lovforslaget.

AVANSERT MATERIELL

E-sigaretter er et avansert opplegg som består av to timer i rekkefølge. Det er mer tidkrevende enn de enklere ENGAGE-oppleggene fordi elevene skal lære om utforskende arbeid i tillegg til å lære naturvitenskapelige fakta.

Læringsmål

I dette opplegget skal elevene arbeide med:

  • Partikler: tegne før-og-etter diagram av partikler i væske og dampfase
  • Vurdere risiko: veie fordeler mot ulemper for å komme fram til en konklusjon

Prøv ut opplegget (obs: du må være registrert som Avansert bruker)


E-sigaretter Time 1

Size: 0.00 KB

E-sigaretter Time 2

Size: 0.00 KB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Fenomener og stoffer; beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Slik bruker du undervisningsopplegget

Time 1

Engasjer Få elevene interessert i temaet: Bør vi forby eller tillate bruk av e-sigaretter på offentlige steder innendørs?
Fagstoff Elevene skal repetere hvordan vi kan forklare fenomener ved å bruke begrepet partikkel
Konklusjon Elevene skal tegne diagram som viser hvordan partiklene oppfører seg når man bruker e-sigaretter, og bruke diagrammet til å vurdere om nikotin som pustes ut kan spre seg til folk i nærheten

Time 2

Engasjer Gå gjennom dilemmaet: Skal vi forby bruk av e-sigaretter på offentlige steder innendørs?
Spill Elevene skal spille et spill for å lære hvordan vi kan vurdere risiko
Konklusjon: Gruppene skal vurdere risikoen ved ulike alternativ for å avgjøre om de ønsker å forby e-sigaretter innendørs. De skal forklare klassen hva de er kommet fram til, og til slutt skrive en forklaring på hvorfor de har konkludert som de har gjort.

Eksterne nettsider

e-sigaretter  Artikkel på Store norske leksikon (snl.no)

Regjeringen åpner for salg av e-sigaretter.  Artikkel i Dagbladet fra 28. mai 2016

Sterke reaksjoner på regulering av e-sigaretter. Artikkel i VG 24. januar 2016

E-sigaretter: En fallitterklæring om vi erstatter et skadelig produkt med et annet. Debattinnlegg i Aftenposten 24. januar 2016

Myten om damp som inngangsport. Debattinnlegg i Minerva 26. januar 2016, svar på innlegget i Aftenposten

Regjeringen foreslår å tillate salg av e-sigaretter i Norge i et nytt høringsforslag. Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport fra SIRUS: Hva er elektroniske sigaretter, hvor farlige er de og hvordan bør de reguleres?

 

Engelske nettsider

Article about e-cigarettes This article from the BBC contains links to many other relevant web pages

Article on the health impacts of e-cigarettes

From Action on Smoking and Health, suitable for higher attaining students

Detailed report on the safety of e-cigarettes

From the British Medical Journal, suitable for teacher background