To grader


two degreesStatsledere fra hele verden var samlet på FNs klimamøte i Paris (COP21 ) i første del av desember 2015. Målet var å komme fram til en avtale som kan hindre at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn to grader, for å unngå potensielt katastrofale konsekvenser for jordkloden. På dette toppmøtet klarte man faktisk å bli enig om en avtale som virker klart mer ambisiøs og forpliktende enn tidligere avtaler. Men ekspertene er fortsatt usikre på om den er ambisiøs og forpliktende nok…

I dette opplegget skal elevene lage et apokalyptisk værvarsel som viser mulige virkninger av klimaforandringene. Så skal de lære å undersøke konsekvenser av ulike handlinger, som en hjelp til å avgjøre hva vi bør gjøre for å redde kloden.

AVANSERT MATERIELL

To grader er et opplegg over to timer. Det er mer tidkrevende enn de enklere ENGAGE-oppleggene fordi elevene skal lære om utforskende arbeid i tillegg til å lære naturvitenskapelige fakta.

Læringsmål

I dette opplegget skal eleven jobbe med:

 • Klima: Beskrive hvordan global oppvarming kan påvirke klimaet og lokale værsystemer
 • Undersøke konsekvenser: Vurder effekten av karbonutslipp på mennesker, miljø og økonomi

Prøv ut opplegget


To grader lærerveiledning

Size: 885.42 KB

To grader Time 1

Size: 5.14 MB

To grader Time 2

Size: 5.12 MB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • Fenomener og stoffer; diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
 • Fenomener og stoffer; kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Kompetansemål etter 10. trinn:

 • Forskerspiren; forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • Mangfold i naturen; observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Fenomener og stoffer; diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram:

 • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • Bærekraftig utvikling; undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Stråling og radioaktivitet; gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak.

Slik bruker du undervisningsopplegget

TIME 1

Engasjer  Gjør elevene interessert i temaet og introduser dilemmaet: Hvordan kan vi redde kloden fra å bli mer enn to grader varmere?

Fagstoff Elevene lager et værvarsel for å vise effektene av klimaendringene
Konklusjon Elevene tenker over hvordan det vil være å leve i 2050 hvis temperaturen stiger mer enn to grader

TIME 2
Engasjer Repeter dilemmaet
Spill Elevene skal spille et spill for å lære hvordan vi kan undersøke konsekvensene av ulike handlinger
Konklusjon Elevene vurderer konsekvensene av de ulike klimapolitiske valgene og finner ut hva de vil anbefale

 

Eksterne nettsider

Slik er Paris-avtalen  Steffen Kallbekken fra Cicero forklarer hovedpunktene i avtalen i VG

Dette betyr klima-avtalen i Paris for Norge  Aftenposten oppsummerer 13.12.15

Global klimaavtale vedtatt i Paris. Artikkel om klimamøtet fra Klima – et magasin om klimaforskning fra Cicero

Kloden vår  Nettsted om klima og miljø fra Aftenposten

Ny OECD-rapport: Klimaplanene til verdens land er på langt nær nok  Artikkel i Aftenposten med filmer og mange linker

Jakten på klimaets følsomhet fortsetter  Artikkel på forskning.no fra 24.11.15

 

Nettsider på engelsk

Video about the COP21 meeting in Paris
This could be shown in the Engage of lesson 1 to introduce students to the meeting and its aims.

Two degrees: how the world failed on climate change
A straight talking article outlines the origin of the 2 degrees limit but argues that remaining within 2 degrees is delusional without serious changes now.

Climate change consequences
A video from the European commission, which outlines the causes and consequences of climate change.

European Environment Agency (EEA) report on climate change
This report, suitable for teacher background information, presents information on projected climate change and related impacts in Europe, based on a range of indicators.