Fracking – skal/skal ikke?


frackingpicUtvinning av gass fra skifer – hydraulisk oppsprekking, eller “fracking” – har blitt svært vanlig i USA. I Europa er meningene langt mer delte: Noen land har forbudt teknologien fordi man er redd for at kjemikaliene som brukes kan forurense grunnvannet, eller at oppsprekking av berggrunnen kan utløse jordskjelv. Andre land ønsker derimot å begynne med fracking for å kunne utvinne sin egen naturgass (som kanskje kan bli billigere enn å importere gass).

I dette opplegget skal elevene avgjøre om de mener at fracking bør forbys. De skal bruke det de vet om stein og bergarter for å vurdere om stoffene som brukes i prosessen faktisk kan lekke ut i grunnvannet og om stoffene kan gi helseskader, og lære hvordan de kan begrunne sin mening.

PS du kan se en forhåndsvisning av powerpoint-presentasjonen litt lenger ned på siden.

AVANSERT MATERIELL

Fracking – skal/skal ikke er et opplegg over to timer. Det er mer tidkrevende enn de enklere ENGAGE-oppleggene fordi elevene skal lære om utforskende arbeid i tillegg til å lære naturvitenskapelige fakta.

Læringsmål – naturfag

Jorda: Forklar egenskapene til en bergart ut fra hvordan steinen ble dannet.

Læringsmål – utforskning

Begrunne en mening: Forklar hva du mener og hvilke grunner som støtter din oppfatning, og vis hvordan du har resonnert

Klikk på “play-knappen” i vinduet under for å se en forhåndsvisning av powerpoint-presentasjonen. OBS for å laste ned filen, må du logge inn.


Prøv ut opplegget


Fracking Time 1

Size: 0.00 KB

Fracking Time 2

Size: 0.00 KB

Aktuelle mål i læreplanen for naturfag

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Fenomener og stoffer; beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet

Kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forskerspiren; identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk

Kompetansemål etter VG 1:

  • Forskerspiren; skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Forskerspiren; drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Slik bruker du undervisningsopplegget

Time 1
Engasjer Få elevene interessert i temaet fracking. Hvilke fordeler er det med teknologien? Kan fracking forurense grunnvann og skape miljøproblemer?
Fagstoff Elevene repeterer geologisk kunnskap om egenskaper til ulike bergarter, og vurderer om stoffer fra fracking kan lekke ut i grunnvannet.
Konklusjon Elevene vurderer om stoffene som brukes i fracking kan være helseskadelig for mennesker.

Time 2
Engasjer Repeter dilemmaet: Bør vi forby fracking?
Spill Elevene spiller et spill hvor de skal lære å begrunne det de mener.
Konklusjon Gruppene bruker informasjon om fracking og sine ferdigheter i å argumentere for en mening til å lage et innlegg på et minutt hvor de uttrykker sin mening om produksjonsmetoden bør forbys i Norge.

Eksterne lenker

Skifergass splitter Europa: Forbudt i Frankrike, skatterabatt i England  Artikkel i E24, oktober 2013

Borer hull i oljeboblen  Ganske lang artikkel i Aftenposten innsikt, juni 2015.

Fracking utløser jordskjelv  artikkel i Teknisk ukeblad fra april 2015.

 

Engelskspråklige lenker

Fracking video 1  En nøytral presentasjon av fracking, på 5 minutter

Fracking video 2   Fracking forklart av en fracking-produsent

Fracking video 3  Flere filmer mot fracking, produsert av motstandere av teknologien

Fracking in Europe  This article from Deutsche Welle summarises the current state of play for fracking in European countries, and includes a useful map.

Newspaper article about EU fracking report

This article reports on a recent EU report on fracking.

Newspaper report in answer to the question ‘why is fracking bad?’  A clear and relatively balanced report on fracking

Fracking and drinking water in the USA  A report about contaminated drinking water in the USA

Pollutants from fracking  This long and detailed article describes pollutants from substances used in fracking, written from a particular perspective.